Registration

Fill out the form to create a free account. You can always edit your profile via "Profile".

Fields with * are required.

Login data

Please note that your username is visible in your placed ads.

Minimal password length 4 symbols.

Personal data

Userterms

Hartelijk dank voor het gebruik van Horsetransfer. Door het bezoeken en gebruiken van http://www.horsetransfer.nl gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden. Deze gebruikersvoorwaarden zijn ervoor bedoeld dat Horsetransfer voor iedereen eerlijk en betrouwbaar werkt.

Gebruik van Horsetransfer
U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:

 • Handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels;
 • Onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • Handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • Virussen of andere technologie verspreiden die Horsetransfer of de belangen of het eigendom van gebruikers van Horsetransfer kunnen schaden;
 • De infrastructuur van Horsetransfer onredelijk belasten of de goede werking van Horsetransfer verstoren;
 • Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • Maatregelen om de toegang tot Horsetransfer te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Misbruik van Horsetransfer
Klachten omtrent oplichting kunt u melden via info@horsetransfer.nl.

Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid en de beleidsregels, dan kunnen wij - indien wij daartoe aanleiding zien - de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Horsetransfer te weren;
 • Om Horsetransfer en de Horsetransfer gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens kenbaar maken op www.horsetransfer.nl;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van Horsetransfer te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Horsetransfer door gebruikers.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Horsetransfer afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Horsetransfer. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien Horsetransfer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Horsetransfer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Betaling en Incasso
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Horsetransfer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Horsetransfer aangegeven. Horsetransfer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Horsetransfer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van Horsetransfer gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.

Horsetransfer heeft het recht de geplaatste advertenties door te plaatsen in week- en maandbladen die aan haar gerelateerd zijn.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Horsetransfer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Horsetransfer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Horsetransfer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.